Tagged: ข่าววันนี้

ประวัติ วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม

วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี โดยถูกกำหนดให้เป็นวันครูอันเนื่องมาจาก ในปี 2488 ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา จึงมีการกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า“คุรุสภา” มีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นในเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวสัดิการให้แก่ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู หลังจากที่เราได้รู้จัก ประวัติวันครูแล้ว มาดูพิธี การจัดงานวันครูกันบ้าง การจัดงานวันครู งานวันไหว้ครูในปัจจุบัน ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทใหญ่ดังนี้ กิจกรรมทางศาสนา พิธีรำลึกถึงครูบาิจารย์ โดยมีพิธีปฏิญานตน รวมไปถึงการกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู กิจกรรมจัดเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองกับคุณครู...

ข่าวโควิดวันนี้ 29 ก.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ 29 ก.ค. เมื่อเวลา 11.30 น. ศบค. แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด สถานการณ์โควิด-19 ในไทยวันนี้ 29 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา และเข้าสู่ State Quarantine  เป็นทหารชายไทย อายุ 26 ปี อาชีพข้าราชการทหาร กลับจากฝึกทหารที่ฐานทัพฮาวาย ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,298 ราย หายป่วยแล้ว 3,111 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่...

ข่าวโควิด 28 ก.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ 28 ก.ค. 63 ศบค.  แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด ในไทยวันนี้ 28 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาทั้ง 2 ราย และเข้าสู่ State Quarantine ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,297 ราย หายป่วยแล้ว 3,111 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ 128 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ และมีผู้เสียชีวิตรวม 58 ราย...