ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท ซื้อไรได้บ้าง

โครงการช้อปดีมีคืน 2565 หนึ่งในโครงการกระตุ้นกำลังซื้อ และการบริโภคภายในประเทศ เน้นในกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซื้อสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565

สินค้าและบริการที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

  1. สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปกติสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีใบกำกับภาษีออกมาพร้อมกันด้วย ซึ่งการใช้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืนจะต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ปรากฏชื่อและข้อมูลผู้ซื้อด้วย (ไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
  2. หนังสือรูปเล่มและหนังสือในรูปแบบอีบุ๊ค หนังสือ และ e-book ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยผู้ขายต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น (เจ้าของร้านหนังสือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ลดหย่อนไม่ได้)
  3. สินค้า OTOP สินค้า OTOP ที่ลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยจะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้ แต่ในหลักฐานต้องระบุว่า สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเหี่ยวกับโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565

You may also like...